Chinese English
 Homepage | About MCC-SFRE | News | Products | Achievement | Equipment | Culture | Contact 
About MCC-SFRE
 Organization framework 
 chairman of the board address 
 Qualifications 
 Leadership Team 
 Honorary title from the government 
 Overview of MCC-SFRE 
 
Leadership Team

Board of Directors
Board member: Liu Manyuan,Wangbo,Ning Zhuhai
Chairman (legal representative): Liu Manyuan
Secretary of the Board of Directors: Ning Zhuhai
 
Company party committee
Party Secretary: Liu Manyuan
Party secretary: WangBo
Deputy party secretary of the Discipline Committee: Xing Guanghua
Party committee: He Zhanma,Ning Zhuhai,Zhang Haoye,Li Yulong, Xu Jianfeng, Wang Yongjiang
 
The Company's management
General manager: Wangbo
Vice President: Xing Guanghua, He Zhanma,Ning Zhuhai, Zhang Haoye, Li Yulong, Wang Yongjiang
Delegate Chief Accountant: Xu Jianfeng
Chief Engineer: Wang nong


Copyright: China Metallurgical Equipment Co., Ltd. Shaanxi Heavy Pressure